GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 300) - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 300)

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kiravergigelirgötürügerçek
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 300)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususların açıklanmasıdır.
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 25’ini” ibaresi “% 15’ini”şeklinde değiştirilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir.
Götürü gider uygulaması
MADDE 3 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.  
Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.
Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
A. Gayrisafi Hasılat13.900 TLB. Vergiden İstisna Edilen Tutar  3.900 TLC. Kalan (A-B)10.000 TLD. Götürü Gider (Cx%15)  1.500 TLE. Safi İrat (C-D)  8.500 TL
Vergi hesabı için http://kiravergi.ymm.net/Kira/index adresindeki programımızı kullanabilirsiniz.
Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.
Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
A. Gayrisafi Hasılat40.000 TLB. Vergiden İstisna Edilen Tutar      -C. Kalan (A-B)40.000 TLD. Götürü Gider (Cx%15)  6.000 TLE. Safi İrat (C-D)34.000 TL
Vergi hesabı için http://kiravergi.ymm.net/Kira/index adresindeki programımızı kullanabilirsiniz.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön