KDV İadeleri ve Müteselsil Sorumluluk - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

KDV İadeleri ve Müteselsil Sorumluluk

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDViademüteselsilsorumluluk
KDV iade hakkı bulunan mükellefler, vergi dairelerince müteselsil sorumluluk kapsamında incelemeye tabi tutulabilirler. Vergi daireleri, Hazineye intikal etmeyen KDV için, mükellefin indirim ve iade hakkı bulunmadığını ileri sürüp bu yönde düzenlemeler yapmış ise de Danıştay 11. Dairesinin verdiği bir karar Danıştay Vergi Dava Dairelerince de onanınca, müteselsil sorumluluğun kapsamını kanuna aykırı olarak genişleten vergi idaresi görüş değiştirmiş ve aşağıda belirtilen şekilde uygulamaya yön vermiştir.

 
Hazineye intikal etmeyen vergiden müteselsil sorumlu tutulacak kişinin ve kuruluşun söz konusu vergiyi Hazineye intikal ettirmeyenlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişkisinin olması gerekir. Dolayısıyla alım satım işlemine taraf olan ve iade talep eden alıcı tarafından yüklenilmekle birlikte satıcının ilgili KDV tutarını vergi dairelerine beyan etmemeleri nedeniyle Hazineye intikal etmemiş olan bu vergilerin iadesi mümkün değildir. Ancak, bu vergilerin müteselsil sorumluluk kapsamında alıcı tarafından vergi dairesine ödenmesi halinde KDV iadesi gerçekleştirilecektir.

 
Vergi dairelerince sorgulanan kısım, satıcıya ödenmiş olmakla birlikte satıcısı tarafından Hazineye intikal ettirilmemiş bulunan verginin bulunup bulunmadığıdır. İhracatçı tarafından yüklenilmeyen veya yüklenilmekle birlikte satıcının vergi ödevlerini yerine getirmemesi nedeniyle Hazineye intikal etmemiş vergilerin herhangi bir sebeple iadesinin haksız vergi iadesi olarak kabul edileceği açıktır.

 
Vergi dairesince yapılan sorgulama müteselsil mesuliyetin varlığının araştırılmasıdır. Oysa müteselsil mesuliyet, verginin ödenmemesinde kusur veya kastının olmayabileceği düşünülen mükellefler için, ödemelerini banka veya benzeri finans kurumları vasıtasıyla yaptıklarını tevsik etme şartıyla düşmektedir. Bu durumda, indirim konusu edilen KDV’ye ait işlem gerçeği yansıtıyorsa, düzenlenen belgeler ilgililerin defter ve belgelerine kaydedilmişse, alım ve satım işleminde sevk irsaliyesi, nakliye belgesi ve diğer benzeri bilgi ve belgeler işlemin gerçekliğini kanıtlıyorsa, satıcıya banka veya finans kurumları aracılığı ile yapılan ödemeler neticesinde KDV iadesinin vergi dairesince gerçekleştirilmesi gerekir.

 
Nitekim iade talep eden mükellefin yeminli mali müşavirleri, düzenleyecekleri KDV iade raporlarında satıcılar veya imalatçılar nezdinde hazırlayacakları Karşıt İnceleme Tutanakları ile vergi dairelerince yapılması gereken sorgulamaları gerçekleştirerek, durumu vergi dairesine bildirirler. İade talep eden alıcı mükellefin ödemelerini belli şekilde yapmasının onu sorumluluktan kurtarması için YMM’lerin karşıt inceleme tutanaklarını düzenlemesi, işlemin gerçekliğini araştırması ve bu hususu raporu ile belgelemesi gerekir. Raporda alım satım işlemine taraf olanların düzenledikleri faturalar, sevk irsaliyeleri, nakliye belgeleri, ödeme belgeleri ile birlikte varsa, imalatın analizine ilişkin olarak hazırlanan bilgi ve belgelerin varlığı müteselsil mesuliyetin ortadan kaldırılmasına dayanak teşkil edeceğinden, vergi dairelerince iade işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön