Kira Gelirlerinin Beyanında Gerçek Gider Yöntemi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kira Gelirlerinin Beyanında Gerçek Gider Yöntemi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kiravergigayrimenkulsermayeiradıgsmi
Vergilendirilecek kira gelirlerinin belirlenmesinde mükellefler iki yöntem arasından seçim yaparlar: Bunlar sırasıyla “götürü gider yöntemi” ve “gerçek gider yöntemi”dir.

Mükellefler herhangi bir yöntemi seçebilirler, ancak götürü gider yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu yöntemden dönemezler. İkinci yıldan sonra ise, istedikleri yöntemi tekrar seçebilirler.

Mükellefler bu seçim haklarını tüm beyan ettikleri kira gelirlerine uygulamak zorundadır. Örneğin birden fazla konut kira geliri varsa, her bir konut geliri için aynı yöntemi uygulamak zorundadır.

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, vergilendirilecek olan iradın tespitinde indirebilecekleri giderler, Gelir Vergisi Kanunu’muzun 74. maddesinde sayılmıştır. Bu giderlerin  belgeli olması ve kiraya veren tarafından yapılmış olması şarttır.

İndirimi kabul edilen giderler aşağıda belirtilmiştir.

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;

3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88 inci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz)

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlâkin iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz);

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;

9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan diğer giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı kabul edilmez);

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;

12. Kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar.

Gerçek gider yöntemini seçenler, kiraya verilen mal veya hakla ilgili olarak ödedikleri gecikme zam ve faizleri ile para cezalarını ve vergi cezalarını, hâsılattan gider olarak indiremez.

Gerçek gider yöntemini seçmek suretiyle ne kadar vergi ödeyeceğinizi belirlemek için sizin için hazırladığımız kiraların vergilendirilmesi bağlantısını kullanabilirsiniz.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:57 34398
SARIYER/ İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön