Kurumlar Vergisinde %5’lik İndirim - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kurumlar Vergisinde %5’lik İndirim

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: indirim%5kurumlarmükellef
1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu uygulama ile vergiye uyumlu olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bakımından ödenecek gelir ve kurumlar vergisinde %5 oranında indirim yapılması olanağı getirilmiştir.

Vergi indiriminden, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) yararlanabileceklerdir.

Vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı kurumlar vergisi beyannamesinin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerin (düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler dahil) kanuni süresi içerisinde verilmiş olması gerekir.

Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekir. Ancak her bir beyanname itibarıyla 10.- TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali anlamına gelmez.

Uygulama en erken 2017 gelir ve kurum kazançları için beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine tatbik edilebilir. Bu takdirde 2017, 2016 ve 2015 vergilendirme dönemlerinin tamamı için vergi beyannameleri zamanında verilmiş ve bunlara ait vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şarttır.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın bir tarhiyatın bulunmaması gerekmektedir.

Ancak ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş (kesinleşmeden maksat, tarh edilen vergi ile kesilen cezaların idari yargı mercileri nezdinde dava konusu yapılmaması veya dava konusu edilmesi neticesinde tüm olağan kanun yollarının tüketilmesidir) yargı kararlarıyla veya VUK’un uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen (kısmen ortadan kaldırma kabul edilmez) ortadan kaldırılmış olması halinde vergi indiriminden yararlanılması mümkündür. Fakat ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonra kesinleşmiş olması halinde bu müesseseden yararlanılamayacaktır. Fakat sonraki dönemler için yararlanılması mümkün olacaktır.

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ve vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları dâhil 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun (borcun hangi döneme ait olduğunun önemi yoktur.) bulunmaması gerekmektedir.

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında VUK’un kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır.

Bu bilgilere göre 2017 takvim yılına ait kurumlar vergisini beyan eden bir mükellefin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında VUK 359[1] uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birini işlediğine ilişkin bir tespit bulunmaması gerekmektedir.

İndirimin Uygulanmasında ve İade Talebinde Süre

Şartları haiz mükellefler, kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi indirimi hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. Bu indirim tutarı öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığı sonradan tespit edilirse ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Aynı şekilde beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

İndirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön