Mali Tatil - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Mali Tatil

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: malitatilsürelerbeyannamekanuni
Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. 2019 yılında mali tatil, 2 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olup (Haziran ayının son gününün tatil günü olması  nedeniyle), 20 Temmuz 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler
 • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
 • İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
 • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
 • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler
 • Muhasebe kayıt süreleri,
 • Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş bildirme süreleri,
 • Dava açma süreleri.

Mali tatil kapsamında olmayan süreler
 • Özel tüketim vergisi,
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
 • Özel iletişim vergisi,
 • Şans oyunları vergisi ile
 • Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlanması
Mali tatil süresince aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenilmesi mümkün değildir. Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri
Mali Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön