Müteselsil Sorumluluk ve KDV - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Müteselsil Sorumluluk ve KDV

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: müteselsilenmüteselsilsorumlulukmesuliyetKDVvergirapor
Alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumlu olarak addedilir.
 
Müteselsil Sorumluluğun Ortaya Çıkması
 
Vergi Usul Kanununda yer alan müteselsil sorumluluk düzenlemesi KDV mükellefleri için de belli şartlar altında geçerli olmaktadır. Alıcıdan tahsil ettikleri KDV tutarını vergi dairesine yatırmak zorunda olan satıcıların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, alıcılar sadece alım satım işlemi esnasında hesaplanan KDV tutarı için müteselsilen sorumlu olacaklardır.
 
Alıcılar tarafından satıcılara ödenmeyen KDV tutarları için müteselsil sorumluluk uygulanmayacaktır. Çünkü satıcı tarafından her hangi bir vergi kesintisi veya tahsili yapılmadığı için, müteselsilen mesuliyet ilkesi gereği alıcı için, zaten ödemediği bir vergiden dolayı, sorumluluk oluşmayacaktır.
 
KDV’de alım satıma taraf olanlardan alıcılar, ancak kendilerine mal satanlara ödedikleri vergilerden sorumlu tutulacaklardır. Müteselsilen sorumluluk, alıcıların satıcılara ödedikleri ve Hazineye intikal etmeyen KDV ile sınırlı olacaktır. Bununla birlikte, KDV açısından özel bir düzenlemeyle, işleme taraf olanların müteselsil sorumluluktan kurtulmalarına yönelik ödeme yöntemleri tebliğlerle açıklanmıştır.
 
KDV’nin Hazineye İntikal Etmesi
 
KDV’de müteselsil sorumluluk öncelikle Hazineye intikal etmeyen KDV tutarı ile sınırlanmıştır. Alıcı tarafından satıcıya ödenen KDV tutarının satıcı tarafından kendi defter ve kayıtlarında göstermesi, kayıtlarını aynen vergi dairesine bildirmesi, KDV beyannamesini vergi dairesine vermesi ve vergisini tahakkuk ettirmesi gerekmektedir. Bu durumda alıcıların KDV’den doğan müteselsil sorumluluğu son bulur.
 
Mal veya hizmet alım satımı işleminde satıcının KDV’yi Hazineye intikal ettirmediğinin tespiti halinde, alıcılar, bu satıcı tarafından doğrudan teslim edilen mal veya ifa edilen hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar: Alım satım işlemine taraf olanların bu işlemlerinde veya alt aşamalardaki işlemleri nedeniyle müteselsilen sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, satıcının, tahsil ettiği KDV tutarını Hazineye intikal ettirmediğinin vergi dairesince tespit edilmesi gerekir. Bu tespit işleminden sonra, müteselsil sorumluluk ile ilgili takibata ödeme emri gönderilmesi suretiyle başlanacaktır.
 
Mesuliyetten Kurtulma
 
Alım satım işlemine taraf olan alıcılara müteselsil sorumluluktan kurtulama imkânı getirilmiştir. Ancak alıcılar, KDV dahil toplam işlem bedelini;

 
- 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları,
- Ödemenin çekle yapılmış olması halinde çekin Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması,
- Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılması,
- Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı (satıcının veya adına hareket edenlerin adı- soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla)
     

 
halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Bu çerçevede herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde gönderilen havaleler sorumluluğu kaldırmaz.
 
Vergi İnceleme Raporlarıyla Müteselsilen Sorumluluk
 
Alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmaz. Bu durumda, vergi inceleme elemanının doğrudan doğruya alıcı veya satıcı nezdinde bir vergi incelemesi yapmış olması gerekmektedir.
 
Alıcı veya satıcının vergi incelemesine alınması sonucunda alım satım işleminin gerçekte var olmadığının tespiti halinde, ödemeler usulüne göre yapılmış olsa dahi müteselsil sorumluluk devam edecektir. Ancak, vergi inceleme elemanın doğrudan doğruya alıcı veya satıcı nezdinde inceleme yapıp tespitlerini raporuna geçirmesi gerekmektedir. İşleme taraf olmayanlar nezdinde yazılan vergi inceleme raporlarına dayanılarak, alıcı veya satıcı nezdinde doğrudan doğruya bir vergi incelemesi yapılmaksızın düzenlenen ve Vergi Tekniği Raporu olarak addedilen raporlar üzerine yapılan tarhiyatlar, alıcı ve satıcı için geçersizdir.
 
Vergi hukukunda kıyas yasağı mevcuttur. A mükellefi ile B mükellefi arasındaki işlemlerin hukuki dayanağının olmaması bu mükelleflerle işlem yapan diğer tüm mükelleflerin işlemlerinin de gerçek dışı olduğu anlamına gelmeyeceğinden, diğer tüm mükellefler nezdinde de doğrudan vergi incelemesi yapılması esastır. Diğer mükellefler nezdinde yapılacak inceleme sonucuna göre, Hazineye intikal etmeyen KDV tutarı mevcut ise, müteselsilen mesuliyet söz konusu olacaktır.
 
 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön