KDV - Yazılarımız - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İhracatçı Firmalarda KDV affı

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.
Eser Sevinç | 14/10/2016

Özel Esaslara Girmemek İçin Örnek Dilekçe

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde haklarında sahte belge kullanma tespiti bulunanların verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat eden veya söz konusu KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir.
Eser Sevinç | 16/8/2016

KDV'de Tecil ve Taksitlendirme

2016/2 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi ile katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.
Eser Sevinç | 19/7/2016

İthalat Matrahında Azalma Halinde KDV

İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığı için iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ali Çağsel Sev | 22/6/2016

Teminat Mektubu Karşılığı Nakden veya Mahsuben İadelerde YMM Raporu İbraz Zorunluluğu

21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin; -15. maddesinin c bendi ile, KDV Uygulama Genel Tebliğinin (IV/A-4) bölümünün “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler” başlığındaki “nakden” ibaresi, -16. madde ile anılan tebliğin aynı bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki “YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz.” cümlesindeki “nakden” ibaresi çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, teminat karşılığı nakden veya mahsuben iade talebinde bulunulması halinde, iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde YMM raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir. YMM raporu ibraz edilmemesi durumunda teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
Ali Çağsel Sev | 20/6/2016

Ücretsiz ve Burslu Öğrencilerde KDV Uygulaması

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurumların, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları, Bakanlıkça bu oranın yüzde ona kadar artırılabileceği, ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esasların yönetmelikle belirleneceği, kurumların ayrıca, öğrenim bursu verebilecekleri, öğrenim bursu verilmesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Ali Çağsel Sev | 12/5/2016

6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Gübre ve yem teslimlerinde KDV istisnası: Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Tam istisna edilen mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
Eser Sevinç | 5/2/2016

KDV ve Muhtasar Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, KDV1 Beyannamesinde ve MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda belirtilen beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.
Eser Sevinç | 14/2/2015

Kısmi KDV tevkifatı

Kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmekte, tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenmektedir.
Eser Sevinç | 21/8/2014

KDV İadelerinde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)

Mükelleflerin, belli sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan katma değer vergisi iadelerinde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan teminat gösterilmesi halinde iade yapılmakta ve teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülmektedir.
Eser Sevinç | 30/5/2014
İçeriğe dön