Vergi Davalarında Süreler - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Vergi Davalarında Süreler

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergidavalarıdavavergimahkemesüresürelerDanıştayistinaf
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Mükelleer ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.

Vergi davalarında karar mekanizması şöyledir:
1- Vergi Mahkemeleri
2- Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf Yolu)
3- Danıştay (Temyiz)

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
Bu süreler;
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda:
   • Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın;
   • Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin;
   • Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin;
   • Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar.

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenmektedir. 2019 yılı için konusu altı bin Türk Lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

Uyuşmazlık miktarı yirmibeşbin Türk Lirasını aşmayan; davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir. Buna göre kırkdört bin Türk Lirasını aşmayan vergi davalarına tek hakimle bakılacak olup uyuşmazlık tutarının kırkdört bin Türk Lirasını aşması halinde davaya heyet halinde bakılacaktır.

Konusu yüz bin Türk lirasını aşmayan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararlar kesin olup temyiz edilemez. 2019 yılı için konusu yüz kırk dört bin Türk Lirasını aşmayan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararlar kesin olup temyiz edilemez.

Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararlar için Danıştayda temyiz yolu açıktır. 2019 yılı için (Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak) konusu yüz kırk dört bin Türk Lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararlar hakkında Danıştayda temyiz yolu açıktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön